ေရခ်ိဳ၊ေရငန္ အမ်ိဳးအစား၊အဆင့္ခြဲျခားျခင္း (Grading of Fresh water Salt water) ေရခိ်ဳေရငန္အမိ်ဳးအစားမ်ားကို ဇလဘူမိေဗဒဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားအရ၊ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဓါတ္ပစၥည္း(ဓါတ္ဆား)စုစုေပါင္းေပ်ာ္၀င္မွဳ့ပမာဏ (Total Dissolved Solid / TDS) ဆားဓါတ္ပါ၀င္မွဳ့အနဲအမ်ား ႏွင့္ကလိုရုိက္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့အနဲအမ်ားအလိုက္(၄)...
30 May 19 - Source: Global New Light Of Myanmar - A project that will provide 7 million gallons of water per day to the 70 per cent of Pyigyidagun Township, Mandalay Region, that are not connected to a water supply system, will be implemented using loans from Dutch based Netherlands Development Fina...
​Start Date  ​​End Date  ​​Budget  ​​Funding ​01/12/2016​ ​22/12/2019 ​ ​2500000 € ​ ​AFD, Agence française de développement (AFD) ​ The project aims at providing access to water to 2,000 households of Mandalay City (Amarapura Township) and at implementing incentive measures for house...
U Myint Thein presents (some) Groundwater in Myanmar. He explains the nature of groundwater and its existence. Additionally, He shows -  (1) Major aquifer units including Monywa Sub-basin and Pale Sub-basin in Central Myanmar. (2) Utilization of Groundwater (Nation-Wide). (3) Groundwater P...
26 May 19 - Source: Global New Light Of Myanmar - The Department of Urban and Housing Development (DUHD) under Ministry of Construction is undertaking four mega urban projects in Yangon, the commercial capital and Mandalay, a commercial and cultural city of the Republic of Union of Myanmar. The proj...
24 May 19 - Source: Myanmar TImes - Thingyan, the well-known and loved festival to celebrate the Burmese New Year, consists of dousing fellow celebrators with water to cleanse them of the bad deeds of the previous year in order to make a fresh start. Whilst living in temperatures consistently over 3...
The Urban-Water-Logistics for a Greater Yangon program, to run for three years as part of the "Partners in Business' (PIB) program, has the first deliverable to present a Climate Adaptation Scoping Study. The study should provide locally grounded, inspirational and practical insight into what a...
​Date: 17 May 19 Source: The Irrawaddy YANGON—Major infrastructure projects slated for Yangon featured heavily at the second Invest Myanmar Summit held in January, wooing foreign direct investment to the city which some 8.2 million people call home. The Yangon regional government showcased a total o...
07 May 19 - Source: Eleven Myanmar - Under a drinking water donation programme between Eleven Media Group and other well-wishers, motorboats carrying drinking water went to five coastal villages in Pyinsalu Township, Ayeyawady Region, on May 5 following a request from those villages facing water sho...
Earlier this year the project 'Leapfrogging Delta Management in Myanmar' was successfully concluded. For two years Dutch and Myanmar experts, including young professionals worked together on this project. By using smart monitoring and modelling technologies they gained insights in rainfall, river fl...
02 May 19 - Source: Eleven Myanmar - Villages that had temporarily moved to safer places due to riverbank erosion in Kawa Townships in Bago Region are facing water shortages. Villages, namely Yegyaw, Ahyoepon, Gar Gyi Son, Mamauk, and Tadao O villages in Kawa township, and villages facing sea faced ...
​Major Cities of Myanmar face great challenges to deliver high quality basic services to their citizens while urbanization is at an early but growing stage. While this urbanization process is closely linked to economic development, its effects on health can be contradictory. The urbanization of Myan...
30 Apr 19 - Source: Myanmar Times - For the past two months Myanmar's countryside has been sizzling hot, with daytime temperatures averaging 40 degrees Celsius and above. Wells and lakes have dried up, as have streams, which are the traditional source of water for tens of thousands of villagers. The...
28 Apr 19 - Source: Eleven Myanmar - China Daily/ANN - Satellite remote sensing has transformed environmental law enforcers into clairvoyants thanks to an app on drinking water sources developed by the Ministry of Ecology and Environment, People's Daily reported. Law enforcement on drinking water so...
26 Apr 19 - Source: The Irrwaddy - YANGON—Ten of 14 regions and states are currently suffering from shortages of drinking water due to rising summer temperatures, according to the Rural Water Supply Department of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation. Day temperatures across the coun...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal