ရေရှားပါးမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အချက်(၁၀)ချက်

သန့်ရှင်းသော ရေရှိမှုသည် အထူးအခွင့်အရေး ရယူခြင်းတစ်ခု မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း တော်တော်များများကို ရေထုဖြင့် လွှမ်းခြုံထားသော်လည်း ထိုရေအများစုမှာ လူသားများ သောက်သုံးရန်အတွက် မသင့်တော်ပေ။ World Widlife Federation ၏ အဆိုအရ ကမ္ဘာ့ရေထု၏ ၃ရာ...

Water Filtration Systems for Developing Countries

Source: healingwaters.org - By: deborah.bense What is Ultrafiltration and Reverse Osmosis? Ultrafiltration and reverse osmosis are two ways to treat water. These processes remove dangerous contaminants, making the water safe to drink. Water treatment technologies like ultrafiltration and revers...

Deionized Water: The Benefits and Risks

Source: sprinewellwater.comWater comes in different types – tap water, purified water, filtered water and alkaline water, to name a few. While many are safe to drink, they're usually unfit for applications that use water as a rinse, ingredient, or solvent (think the food, cosmetic, and medical indus...

Report: The essential drop to reach Net-Zero: Unpacking Freshwater's Role in Climate Change Mitigation

Source: Stockholm UniversityNew research presented at COP27 shows that water is much more important in mitigating climate change than previously believed. Better management of water is critical to tackling today's food and energy crises, both of which are exacerbated by climate change.The repor...

10 Interesting Facts About Water Scarcity

Source: Healing Waters InternationalClean and fresh water isn't a privilege—it's a necessity. Although water covers a large portion of our planet, most of that water isn't fit for human consumption. According to the World Wildlife Federation, only three percent of all earth's water comes from freshw...

Rethinking mountain water security

Source: University of Birmingham - Water security in mountain regions relies on an understanding of the interlinks of water supply and demand that goes far beyond the study of glacier melt. Current information on how the communities which depend on water from mountain snow and ice will be affec...

Irrigated Agriculture and Groundwater

Source: International Association of Hydrogeologists What is the socioeconomic context of irrigation? IAH has just released another title in our Strategic Overview Series (IAH/AIH SOS) which summarises the development of irrigated agriculture, discusses how it has produced great economic b...

Climate change impacts on the water, food and energy sectors in Myanmar’s Sittaung river basin

Source: SEI - The Sittaung river basin (SRB) remains one of the least studied basins of Myanmar in terms of the assessment of the impact of climate change. As several reservoirs already exist in the basin, much research is needed to understand how projected climate change impacts rainfall, temp...

Household Rainwater Harvesting System

What is a Rainwater Harvesting System? Rainwater harvesting is the collection and storage of rain for reuse on-site, rather than allowing it to run off. These stored waters are used for various purposes, such as domestic use, gardening, irrigation, groundwater recharge and flood retention, etc. If f...

Digital Water Book: A Strategic Digital Transformation for the Water Industry

Source: International Water Association - The pressing need to address the challenges of the global water sector continues to be the driving force behind the digital transformation. In addition to rapidly changing demographics, intensified and prolonged natural disasters, and ageing infrastruct...

Water financing and partnerships fundamental to achieve SDGs

Source - International Water Association - By Iver Høj Nielsen, Head of P4G Activities, State of Green. The blog post is part of a series of perspectives leading up to the IWA World Water Congress & Exhibition in Copenhagen in September 2022. According to the World Bank, we are around US$11...

Assessment of large-scale seasonal river morphological changes in Ayeyarwady River using optical remote sensing data

Source - SEI - by Thanapon Piman, Senior Research Fellow SEI Asia - Dhyey Bhatpuria, Research Associate SEI Asia - Theara Tha, Research Associate SEI Asia - The web-based monitoring system simplifies the application of freely available remote sensing data over the large spat...

Workshop: Regional Marketplace of Solutions to address the connections between water, sanitation, hygiene and climate building towards COP27

Source - Sanitation and Water for All - SWA Secretariat and the SWA Private Sector Constituency are convening a series of regional workshops to present an opportunity for dialogue on water, sanitation, and hygiene and climate between government, private sector, and other development stakeholder...

GEMS/Water: A 50 year History

Source - UN Environment Programme - This document presents the mission, activities and achievements of GEMS/Water during its 50 years history, summarizing reports and studies published at international level and by institutions and scientists in participating countries. It also looks ahead to s...

Water Tech Spotlight: the latest technology developments in the water industry

Source - International Water Association - by Chunyang (Sophie) Su, Intelligence Senior Officer | China - Tech solutions and innovations are the mainstays towards a water-wise world. Water Tech Spotlight is a monthly blog that aims to highlight worldwide the latest technology developments ...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal