ရေနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု - ကမ္ဘာ့ရေများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ၂၀၂၀

​ ရေ ဆိုသည်မှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော သက်ရောက်မှုများကို လူ့အဖွဲ့အစည်း နှင့် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်ထံသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ကြားခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေကို ရေရှည်စီမံခန့်ခွဲ့နိုင်ခြင်းသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါ၀င်နေပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည် က...

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal