မျမင္ႏုိင္ေသာေျမေအာက္ေရကိုျမင္ရသကဲ့သို႔စနစ္တက်သံုးစြဲ၊ ထိမ္းသိမ္း၊ ကာကြယ္ေရး (Use, Protect and Save invisible Groundwater make visible)

Groundwater-U-Myint-Thein

ေျမေအာက္ေရေန႔ကိုႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း၊စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔တြင္ေျမေအာက္ေရကိုတန္ဘိုးထား၊အဓိထားသံုးစြဲေနသည့္ႏွိင္ငံမ်ားမွာေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား၊အဖြဲ႔အစီးမ်ားကဦးေဆာင္ျပီးသံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္အတူေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာလူမူ႔ေရးရာႏွင့္ပညာေပးေဆာင္ရြက္လုပ္ရွားမူ႔မ်ားကိုက်င္းပၾကသည္။အဲဒီေန႔မွာေျမေအာက္ေရကိုအေလးထားထုတ္ယူသံုးစြဲေနၾကသည့္အေမရိကန္ႏွိင္္ငံံ၊ဥေရာပႏွိင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္အျခားႏွိင္ငံမ်ားတြင္ေျမေအာက္ ေရေန႔ကိုက်င္းပၾကပါသည္။

The event of Groundwater Day is commemorated at the 3rd of every month of September. On that day in the countries use groundwater as main water supply, an annual observance is set-up to highlight the responsible development, management, and use of groundwater by leading groundwater governor and organizations. The event is also a platform to encourage yearly water well using, maintenance and groundwater control system.

ထိုေန႔တြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊စက္ေရတြင္းတူးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာအတိုင္ပင္ခံမ်ား၊ဇလဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား၊ေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ားစုေပါင္းေဆြးေနြးေျပာဆိုပြဲမ်ားက်င္းျခင္း၊ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲသူမ်ားကိုပညာေပးေဟာေျပာျခင္းမ်ား၊ေျမေအာက္ေရႏွင့္စက္ေရတြင္းတူးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား၊ဇလဘူမိေဗဒပညာကိုေလ့လာသင္ယူေနသူမ်ား၊စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားပါ၀င္သည့္ေဟာေျပာပြဲမ်ားက်င္းပၾကပါသည္။ေျမေအာက္ေရက႑ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေစလို႔သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

Businesses, individuals, drilling contractors, consultants, Hydrogeologists and governor are doing seminar on that day. Journalists, educators, students, agencies, associations and students debate and demonstrate. The event is also a platform to encourage groundwater users to get educated and spread the good word about protecting groundwater.

ျမန္မာႏွိင္ငံတြင္စာေရးသူေလ့လာသိရိွသေလာက္၊တစ္တေခတ္တခါကမ်ွမက်င္းပခဲ့ဘူးပါ။ျမန္မာႏွိင္ငံတြင္ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲသူမ်ား၊ထုတ္ယူေပးသူမ်ား၊ေျမေအာက္ေရပညာရွင္မ်ား၊စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားမ်ားပါ၀င္ပူးေပါင္းျပီးေျမေအာက္ေရေန႔က်င္းပသင့္ေၾကာင္း၊ဤေဆာင္းပါးျဖင့္တိုက္တြန္းနိွးေဆာ္အပ္ပါသည္။

In Myanmar, there were zero experiences of this event of Groundwater Day. Writers encourage to users, contractors, consultants and administer to start this event in Myanmar countrywide.

ကမာၻတ၀န္းရိွမျမင္နွိင္ေသာေျမေအာက္ေရသည္လူတို႔၏စီးပြားေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေျမေအာက္ေရအလြန္အက်ြံထုတ္ယူသံုးစြဲေနျခင္းမ်ားႏွင့္ေျပာင္းလြဲလာေသာရာသီဥတုမ်ား၊အေရးၾကီးေသာတန္ဘိုးရိွေသာေျမေအာက္ေရကိုအသိ၊သတိျဖင့္ထုတ္ယူ၊ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မူ႔နဲေသာေၾကာင့္ေသာက္သံုးရန္သင့္ေလ်ာ္သာအေျခအေနမ်ားေလ်ာ့ပါးလာေနသည္။ျမန္မာႏွိင္ငံတြင္လည္းထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေန၏။ အသိ(awareness)ႏွင့္သတိ(caution)ရိွဘို႔လိုပါသည္။

Globally, invisible groundwater resources are under increasing pressure due to human activities including overexploitation and climate change. Our response to this pressure is often not adequate, also due to limited awareness of the importance of groundwater resources. This Groundwater sustainability is essential to get the credentials of groundwater. It is meant to inform about groundwater-related activities, to enhance knowledge exchange and collaboration, and to raise awareness about our most important hidden resource: Groundwater.

ျမန္မာနွိင္င္ငံတြင္ေျမေအာက္ေရသယံဇာတကိုစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲ၊သံုးစြဲႏွိင္ေရးအတြက္က႑စံုကိုပညာရပ္ဆိုင္ရာနည္းစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ႏွိင္သည့္ျပည္စံုေသာ၊ဥပေဒ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ပညာရပ္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲသည္႔နည္းစနစ္မ်ားပါ၀င္သည့္ေျမေအာက္ေရဥပေဒအျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ရန္လိုအပ္ေနေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ေျမေအာက္ေရက႑စနစ္တက်ဖြံျဖိဳး၊တိုးတက္ရန္လိုအပ္ေနပါျပီ။

In Myanmar, Groundwater Law and legislation together with groundwater management, administrative authority and systematic technical / professional are essential in time to develop groundwater sector systematically.


​ကမာၻႏွင့္ျမန္မာ ၊ေျမေအာက္ေရဆိုင္ရာဗဟုသုတအခ်ိဳ႔။ 

Some knowledge of Groundwater (World / Myanmar)

 • ေျမေအာက္ေရကိုတကမာၻလံုးက၊တႏွစ္ကိုေရဂါလံ(၂၅၉)ထရီလီယံထုတ္ယူေနၾကတယ္။ သင္လဲအပါအ၀င္ေပါ့။
 • Groundwater is the world's most extracted raw material, with withdrawal rates in the estimated range of 259 trillion gallons per year; including you.
 • အေမရိကန္ျပည္ေတာင္စုတစ္ခုထည္းကတစ္ေန႔ကိုေသာက္သံုးရန္သင့္ေတာ္ေသာေရဂါလံ(၇၉.၆)ဘီလီယံသံုးစြဲေနတယ္။
 • Americans use 79.6 billion gallons of groundwater each day
 • ျမန္မာႏွိင္ငံမွာႏွစ္စဥ္ေျမေအာက္ေရထုတ္ယူသံုးစြဲမူ႔ပမာဏ(၃၅၀၀)ကုဗမီလံ်မီတာ(ခန္႔မွန္း)။
 • Myanmar use (3500) Mm3 of groundwater annually.
 • မဟာရန္ကုန္၏ေန႔စဥ္ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမူ႔ပမာဏ (၅၆၆၀၀၀) ကုဗမီတာ (ခန္႔မွန္း)။
 • Yangon City use (566000)m3 each day (Estimated).
 • မႏၱေလးျမိ့ဳ၏ေန႔စဥ္ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမူ႔ပမာဏ (၁၂၂၇၂၃)ကုဗမီတာ (ခန္႔မွန္း)။
 • Mandalay City use (122723)m3 per day (27MGD) (Estimated).
 • ျမန္မာႏွိင္ငံတြင္ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမူ႔သည္တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုမိုမ်ားျပားလာ၏။ေျမေအာက္ေရညစ္ညမ္းမူ႔မ်ားလည္းမ်ားျပားလာေနသည္။
 • In Myanmar, groundwater usage is increasing year by year together with pollution and contamination
 • ဒီေရအတက္အက်ရိွျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအနီးရိွျမိ့ဳနယ္၊ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ေျမေအာက္ေရလြာထဲသို႔ေရငံတိုး၀င္ေနျခင္း။
 • Salt water intrusion is occurred in Townships near high tide low tide effected rivers.
 • အဆိပ္အေတာက္ေရာဂါပိုးမြားမ်ားေပ်ာ္၀င္ရည္(၁)ဂါလံသည္ေသာက္သံုးေရဂါလံတစ္သန္းကိုညစ္ညမ္းေစပါတယ္။
 • A spill of only one gallon of toxic oil can contaminate a million gallons of water.
 • အသံုးျပဳေနသည့္စက္ေရတြင္း၊ေရတြင္းကေရကိုတစ္ႏွစ္တခါေရအရည္အေသြးစမ္းသပ္စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။စစ္ေဆးျပီးရင္တတ္သိနားလည္သည့္ေျမေအာက္ေရပညာရွင္၊ဇလဘူမိေဗဒပညာရွင္ဇလဓါတုေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္မ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေနြးပါ။
 • Water quality of tube well should be test annually and consult with professional, Hydrogeologist and or Hydro-chemist.
 • ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးကိုအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ေျမေအာက္ေရကိုကာကြယ္ရာေရာက္သည္။
 • Encourages every person to protect public health and the health of the environment by protecting groundwater.
 • Today, 2.1billions of people still lack access to a safe, reliable water source.


အဓိကအခ်က္အခ်ိဳ႔။ Important points

 • Groundwater is a key activity for everyone to take action as following steps individuals can take:
 • လူတို္င္းအတြက္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ေျမေအာက္ေရအတြက္အဓိကျဖစ္သည္။
 • Modify your water use to conserve water and install a water-saving device, water meter.
 • ေျမေအာက္ေရကိုထိမ္းသိမ္းေစာင္ေရွာက္ရန္အတြက္ေရသံုးစြဲမူ႔စနစ္ကိုျပဳျပင္ရန္၊ေရမီတာတတ္ဆင္သံုးရန္။
 • Store, use, and dispose of hazardous household substances in a safe manner.
 • သံုးစြဲျပီးေသာအိမ္သံုးစြန္႔ျပစ္ပစၥည္းမ်ား(ေဘးအႏၵရာယ္ျဖစ္ေစေသာ)ကိုစနစ္တက်ထားသိုလ္ရန္၊စြန္႔ျပစ္ရန္။
 • Maintain and inspect your well and septic system, and move possible contamination sources a safe distance away from the wellhead. usable useable
 • သင့္စက္ေရတြင္းကိုမၾကာခဏစစ္ေဆးပါ။ေျမေအာက္ေရကိုညစ္ညမ္းေစမည့္အိမ္သာအညစ္အေက်းမ်ားႏွင့္သင့္စက္ေရတြင္းသည္ေပ(၅၀)အနဲဆံုးေ၀းသင့္ပါသည္။


ျမင့္သိန္း(ဦး)၊ေျမေအာက္ေရအတိုင္ပင္ခံ၊အၾကံေပး(ျမန္မာႏိွင္ငံေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ)

Myint Thein Groundwater Consultant (Freelance), Advisor (Groundwater) NWRC(Myanmar) 2019

PDF version is available below.

7
12


More than K9 billion required for flood prevention...
Basic Water Environment Management and EIA System ...
 

Comments

Comments are not available for users without an account. Please login first to view these comments.

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal