ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာထဲသို႔ေရငန္တိုး၀င္ျခင္းႏွင့္မဟာရန္ကုန္ - အပိုင္း ၃

The-Ghyben-Herberg-Principle

ေရခ်ိဳ၊ေရငန္ အမ်ိဳးအစား၊အဆင့္ခြဲျခားျခင္း (Grading of Fresh water Salt water)

ေရခိ်ဳေရငန္အမိ်ဳးအစားမ်ားကို ဇလဘူမိေဗဒဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားအရ၊ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဓါတ္ပစၥည္း(ဓါတ္ဆား)စုစုေပါင္းေပ်ာ္၀င္မွဳ့ပမာဏ (Total Dissolved Solid / TDS) ဆားဓါတ္ပါ၀င္မွဳ့အနဲအမ်ား ႏွင့္ကလိုရုိက္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့အနဲအမ်ားအလိုက္(၄)မ်ိဳးခြဲျခားထားပါသည္။

ေရအမ်ိဳးအစား

ဓါတ္ဆားေပ်ာ္၀င္မူ႔ပမာဏ

အငန္ဓါတ္(ကလိုရိုက္) ပါ၀င္မူ႔

ေရခ်ိဳ Fresh water

0 – 1000 TDS mg/l

CL <300mg/l

ငန္ျငိျငိ(ေရ) နဲနဲငန္ေသာေရBrackish water

1000 – 10,000 TDS mg/l

Cl 300 – 10,000 mg/l

ဆားငန္ေရ Saline water

10,000 – 1000,000 mg/l

Cl > 10,000 mg/l

ဆားငန္ေရ(ပင္လယ္ေရ) Brine (Sea water)

>1000,000 mg/l (Sea water)

Cl >= 19,000 mg/l


ကလိုရုိက္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့အနဲမ်ားအလိုက္ ေျမေအာက္ေရငန္နွန္းအနဲ အမ်ားခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔၏ လ်ွာအရသာသည္ ေရတြင္ကလိုရုိက္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့(၁၀၀) မိလီဂရမ္/လီတာ ထက္ပိုပါက ငန္ေသာအရသာကို ခံစားရရိွေစပါသည္။

ေျမေအာက္(ေရခ်ိဳ) ေရေအာင္းလြာထဲသို ႔ေရငန္တိုး၀င္လာပါက ေျမေအာက္ေရ၏ ေရမ်က္ႏွာျပင္ (Groundwater Tabel / Level) နိမ့္က်လာေပမည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ (၁)ေပနိမ့္က်သြားပါက ေရခ်ိဳ (Fresh water) ေရငန္(Salt water) အလြာႏွစ္ခု ၾကားရိွေရခိ်ဳ၊ ေရငန္ေရာေနေသာ (brackish with salt water and fresh water mixing) အလြာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ (Salt water Interface)သည္ ေပ(၄၀)အထိ ျမင့္တက္လာႏွိင္္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရငန္တိုး၀င္ျခင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္ ေျမေအာက္ေရ၊ စက္ေရတြင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ေအာက္ပါပံုျဖင့္ ရွင္းျပထားပါသည္။

ေရငန္တိုး၀င္ျခင္းရိွ၊မရိွကိုေအာက္ပါအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကိုတြက္ခ်က္ေလ့လာဆံုးျဖတ္ႏွိင္ ပါသည္။

ေရငန္တိုး၀င္မ၀င္ၾကိဳတင္သိရိွနွိင္သည့္ဇလဘူမိေဗဒဓါတုေဗဒဆိုင္ရာအေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

The criteria of saline water influence level

Cl /(HCO3 + HO3) meq/l

Level of Saline Water Influence

<=0.50

There are no saline water influence

0.50 – 1.50

Low saline water influence

1.51 – 3.00

Moderate saline water influence

3.01 – 6.50

High enough saline water influence

6.51 – 15.50

High saline water influence

>15.50

very high saline water influence

ေရငန္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ပင္လယ္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဆားဓါတ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ပင္လယ္ေရတြင္ ေက်ာ္၀င္ေနသည့္ ဓါတ္ဆားမ်ား၏ ပါ၀င္မူ႔က္ု ေအာက္တြင္ဇယားျဖင့္ ျပထားပါသည္။ ဆိုဒီယံ၊ ကလိုရုိက္အျပင္ ဆာလ္ဖိတ္ပါေတြ႔ရပါက အဆိုပါေရမွာ ေသာက္သံုး၍ လံုး၀မရႏွိင္ေတာေပ။

MAJOR CHEMICAL CONSTITUENTS OF SEAWATER

ပင္လယ္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္အဓိက ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား

ဓါတ္ပစၥည္းမ်ိဳးအမည္

ပါ၀င္သည့္ရာခိုင္နွန္း

Chloride (ကလိုရိုက္)

၅၅

Sodium (ဆိုဒီယံ)

၃၂

Sulfate (ဆလ္ဖိတ္)

Magnesium (မဂၢနီစီယံ)

Calcium (ကလ္စီယံ)

Potassium (ပိုတက္စီယံ)

ဆိုဒီယံ၊ကလိုရုိက္အျပင္ ဆာလ္ဖိတ္ပါေတြ႔ရပါက အဆိုပါ ေရမွာေသာက္သံုး၍လံုး၀မရႏွိင္ေတာေပ။  

ေရငန္၀င္ေရာက္မွဳ့ကိုထိမ္းခ်ဳပ္နည္းမ်ား

(၁) ေရထုတ္ယူမွဳ့ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ - ေလ်ာ့ခ်ရန္ - ပံုစံေျပာင္းထုတ္ရန္

(၂) အလွည္က်ေရထုတ္ယူျခင္း။စြမ္းအားျမင့္ေရတင္စက္သံုးမည့္အစားလက္ႏွိပ္ဒံုကင္ျဖင့္ေရစုတ္ယူျခင္း။

(၃) ေရထုတ္ယူနွန္းကန္႔သန္႔ေပးျခင္း၊သတ္မွတ္ေပးျခင္း။

(၄) စက္ရုံအလုပ္ရုံသံုးေရစုတ္တင္ျခင္းကိုထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း။ မိမိစက္ေရ တြင္း မွေရကို ေရႊထက္ႏွန္းစမ္းသပ္ တြက္ခ်က္ျခင္းကရရိွသည္အျမင့္ဆံုးေ၇ထြက္ႏွန္း၏(၆၀% - ၇၅%) အတြင္းသာထုတ္ယူသင့္ပါသည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ယူျခင္းကို စိတ္ခ်စြာေရထုတ္ျခင္း။ (Safe Yield)ဟုေခၚပါသည္။

ထုတ္ယူရမည့္စနစ္္သတ္မွတ္ေပးျခင္း။

(၅) ေရထုတ္ယူမည္ေနရာကိုေရေအာင္းလြာေဒသရပ္၀ွန္း၏အထက္ပိုင္း ေနရာေဒသမ်ားသို႔ေျပာင္းေရြ့ေစျခင္း။ Pump Location changing

(၆) ေရငန္ဇံုမွေရငန္ကုိစုတ္ထုတ္၍ပင္လယ္ထဲသို႔ျပန္စုတ္ထုတ္ျပစ္ျခင္း။

(၇) ေျမေအာက္ေရအတားအစီးမ်ားျပဳလုပ္၍ကာကြယ္ျခင္း။

မဟာရန္ကုန္၏ေျမေအာက္ေရသံုးသံုးစြဲမွဳ့အေခ်အေန။

(၁၉၈၈)ခုႏွစ္မတိုင္ခင္က မဟာရန္ကုန္(၃၃)ျမိ့ဳနယ္္အတြင္းတြင္စက္ရုံအလုပ္ရံု သံုးစက္ေရတြင္းမ်ား အပါအ၀င္ စက္ေရတြင္းေပါင္း (၃)ေထာင္ေက်ာ္ရိွခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ စက္ေရတြင္း ေပါင္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရိွေနပါသည္။

ေျမေအာက္ ေရဆိုင္ရာ ဥပေဒမရိွသည့္အတြက္ အထိမ္းအကြတ္မရိွပုဂၢလိက စက္ေရတြင္း တူးေဖၚအသံုးျပဳေနသည့္အေရအတြက္က ပိုမိုျပားပါေနသည္။ (မည္သည့္ဌာနကမွ စာရင္းဇယား ေကာက္ယူထားျခင္း မရွိေသးပါ။) မဟာရန္ကုန္ နယ္နမိတ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ လူဦးေရအားလံုး အတြက္လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏ၏ (၄၅ - ၅၀) ရာခိုင္ႏွန္းကို ေျမေအာက္ေရမွ ရယူေနရသည့္ အေနအထားမွာရိွပါသည္။ ယေန႔ရန္ကုန္ျမိ့ဳလူဦးေရမွာ (၅.၂၁)သန္း (သန္ေကာင္စာရင္း၊၂၀၁၄)ျဖစ္ပါသည္။ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္တြင္း လူဦးေရ (၆သန္းေက်ာ္၇သန္း) ခန္႔ျဖစ္ႏွိင္ပါမည္။ မဟာရန္ကုန္ နယ္နမိတ္အတြင္း(၃၃)ျမိ့ဳနယ္သို႔ ရန္ကုန္ျမိ့ဳေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေသာက္သံုးေရျဖန္ေ၀ေပးႏွိင္သည့္ ေရမာဏမွာတေန႔လွ်င္ ေရဂါလံ(၂၀၅)သန္းကို (၂၀၁၈)ခုႏွစ္အထိျဖစ္ပါသည္။ ထိုေရဂါလန္သန္း (၂၀၅)သန္းတြင္စည္ပင္သာယာပိုင္စက္ေရတြင္း (၆၄၅)တြင္းကထုတ္ယူေနသည့္ ေရဂါလန္သန္း(၂၀) ပါ၀င္ပါေသးသည္။ ပုဂၢလိကစက္ေရတြင္းမ်ား ထုတ္ယူေနသည့္ ေျမေအာက္ေရ ပမာဏသည္ ေနစဥ္ေရဂါလန္သန္း(၁၁၀)ေက်ာ္ျဖစ္ႏွိင္မည္ဟုခန္႔မွန္းပါသည္။

မဟာရန္ကုန္ျမိဳ့၏ ေျမေအာက္ေရကို အထိကျဖည့္တင္းေပးရာ ရပ္၀န္း၊ ေဒသသည္ မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္၊ ေျမာက္ဘက္ျခမ္း၊ ပဲခူးရိုမေတာင္စြယ္ ႏွင့္ျမိ့ဳျပင္ေနရာေဒသ မ်ားတြင္ ေျမေအာက္ေရစိမ္ ့၀င္စီးဆင္းျပီးေျမ ေအာက္ေရကို ျဖည့္တင္းေပးျခင္းျဖစ္ေနပါသည္။ ထို ေျမေအာက္ေရျဖည့္တင္းေပးသည့္ရပ္၀န္းေဒသသည္ ယခုအခါ တိုးခ်ဲ႔ျမိ့ဳျပ အိမ္ယာ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖင့္ ဖံုးလြမ္းေနပါျပီ။ မဟာရန္ကုန္အတြက္ ေျမေအာက္ေရျဖည့္တင္ းေပးရာရပ္၀န္း သည္ေျမေအာက္ေရ ထုတ္ယူသံုးျပဳရာရပ္၀န္း ေဒသႏွင့္ပိုပိုေ၀းကြာေနပါသည္။ ေျမေအာက္ေရ စိမ့္၀င္စီးဆင္းခ်ိန္ကာလသည္ပိုမို ၾကာျမင့္ေနပါမည္။ ေျမေအာက္ ေရထုတ္ယူသည့္ ပမာဏႏွင့္ ေျမေအာက္

ေရျဖည့္တင္းေပး သည့္ပမာဏမမ်ွတပါက ထုတ္ယူသည့္ ပမာဏသည္ ျဖည့္တင္းေပး သည္ပမာဏ ထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက မေကာင္းေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို သက္ေရာက္ေစပါသည္။

အဆိုပါဆိုးက်ိဳးမ်ားေၾကာင့္ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္ နိမ့္က်လာျခင္း၊ (Lowering of groundwater table) ။ ။ ႏွစ္ၾကာရွည္လာက အနီးပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေျမမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ကြဲအက္နိမ့္က်လာျခင္း

(ဘန္ေကာက္တြင္ ထိုသို႔ျဖစ္သျဖင့္ ေျမေအက္ေရထုတ္ယုမွဳ့ ကိုတင္းၾကပ္စြာထိမ္းခ်ဳပ္ထားပါသည္)။ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ ေျမေအာက္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းမွုဳ့ နည္းလာျပီး စက္ေရတြင္းမ်ား ေရထြက္ႏွန္းက်ဆင္းလာျခင္း၊ ခမ္း

ေခ်ာက္သြားျခင္း။ (ထိုကဲသို႔ေသာအျဖစ္မ်ိဳး ရန္ကုန္ျမိဳ့၀င္တာမီယာအတြင္းပိုင္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါသည္။)

ေရငံအတက္အက်ရိွ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည့္ေနရာမ်ား ၊ဒီေရအတက္အက်ရိွေသာလွိုင္ ၊ပန္းလွိုင္ ၊ငမိုးရိပ္၊ ရန္ကုန္ျမစ္(ပဲခူးျဖစ္)မ်ားႏွင္နီးစပ္သည္ရပ္၀ွန္းေဒသမ်ား တြင္ေျမေအာက္ေရမ်ား ေရငံတိုး၀င္ေနသည္ကို အေတြ႔ရမ်ားပါသည္။ ေျမေအာက္ေရခ်ိဳထဲ သို႔ေရငံ(၃% မွ ၄%) တိုး၀င္လ်ွင္ထို ေရကိုေသာက္သံုး၍မျဖစ္ေပ။ (ပင္လယ္ေရကို လူတို႔ေသာက္၍ မရသည့္အေၾကာင္းအရင္း မွာပင္လယ္ေရတြင္ ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ ဆားဓါတ္ပမာဏသည္ လူ၏ေသြးထဲတြင္ရိွသည့္္ဓါတ္ဆားပမာဏထက္(၃)ဆေက်ာ္ပိုမ်ားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(လူ၏လ်ွာအရသာသည္ကလိုရုိက္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့(၁၀၀)မိလီဂရမ္/လီတာထက္ပိုပါကငံေသာအရသာကိုခံစားရရိွေစပါသည္။) တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္အိမ္သံုးေရတြင္းမ်ားႏွင္ ့စက္ရုံအလုပ္ရုံသုံး စက္ေရတြင္းမ်ားမ်ားျပားလာျခင္း။ ထိန္းခ်ဳပ္မူ႔မရွိျခင္း၊ ေရခ်ဳိအလြန္အကၽြံထုတ္ယူ သံုးစြဲမႈမ်ားေၾ ကာင့္မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္၊ လွဳိင္သာယာ၊ေရြ်ျပည္သာ ျမိ့ဳနယ္အတြင္း ေရငံတိုး၀င္ေနပါသည္။ ယေန႔အခါ ေရြျပည္သာျမိ့ဳနယ္အတြင္း ရိွေျမေအာက္ေရ၊အရည္အေသြးသည္ ဒဗလူအိပ္(ခ်္)အို၏ေသာက္သံုးေရအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပုိမိုေနသည္။ထိုေဒသရိွျပည္သူမ်ားသည္ ေသာက္သံုးေရအတြက္ေရသန္႔ဘူး၀ယ္ယူအသံုးျပဳေနရျပီ။ျမိ့ဳေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲအစည္းကလည္း ထိုေဒသေနျပည္မ်ားအားလံုးအတြက္သန္႔ရွင္ေသာေသာက္သံုးေရကိုအျပည့္အ၀မျဖန္႔ေ၀ေပးႏွိင္ေသးေပ။ လွုိိင္သာယာရပ္၀န္း၏ေုမေအာက္ေရငန္တိုး၀င္လာသည့္ပံုစံ ၊စာေရးသူႏွင့္ စာေရးသူ၏ဆရာဦးေငြသိန္း(ကြယ္လြန္)တို႔ ေရးသုေတသနျပဳထားသည္ကိုေအာက္တြင္တြင္ေဖၚျပအပ္သည္။

ထိုအျပင္မဟာရန္ကုန္အတြင္း၊ျမိ့ဳနယ္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား(ဗိုလ္တေထာင္၊အလံု၊ၾကည့္ျမင္တိုင္အေနာက္ဘက္ခ်မ္း၊လွိုင္ျမိ့ဳနယ္အေနာက္ဘက္ခ်မ္း(ဘုရင့္ေနာင္ခမ္းမၾကီးအေနာက္လက္ခ်မ္း/ေျမာက္ဘက္မွသည္ေတာင္ဘက္ဆီသို႔)၊အင္းစိန္ၾကိ့ဳကုန္းအိမ္ယာအေနာက္ဘက္ခ်မ္း၊ေရြျပည္သာအေနာက္ဘက္ခ်မ္း) အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ေျမေအာက္ေရ၊ငန္စျပဳေနပါျပီ။

ေျမေအာက္ေရခ်ဳိသည္စည္စနစ္တက်ထိမ္းခ်ဳပ္မူ႔မရိွပါကရာစုႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းေရငံ၀င္ေရာက္မူပိုမိုမ်ားျပန္႔နွံလာျဖစ္ပါသည္။ရန္ကုန္ျမိ့ဳအတြင္းဒီေရအတက္အက်ရိွသည့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ၏ ေဘးဘယ္ညာအရပ္ ၊ ရပ္ကြက္မ်ားရိွေျမေအာက္ေရခ်ိဳ သည္ဒဗလူအိပ္(ခ်္)အို၏ ေသာက္သံုးေရ၊ အရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ ထက္ပိုစျပဳေနပါသည္။ ပံုတြင္ျပထားပါသည္။

ေရအရည္အေသြး(ဂုဏ္သတၱိမ်ား)ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္။ ။ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြွန္ေသာေသာက္သံုး

ေရသည္လူသားအားလံုး၏က်န္းမာေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေသာပတ္၀န္းက်င္အတြက္အေရးၾကီးေသာ၊တန္ဘိုးရိွ

ေသာလဒ္တပါးျဖစ္ပါသည္။ကမၻာေပၚရိွလူအမ်ားစုသည္ေျမေအာက္ေရကိုအထိကေသာက္သံုးေရအျဖစ္အားထားေနၾကရပါသည္။ေျမေအာက္ေရတြင္ပါ၀င္ေသာဓါတ္ပစၥည္းမ်ားသည္သဘာ၀အေလ်ာက္ေျမေအာက္တြင္တည္ရိွစဥ္ကေျပာင္းလြဲမွဳ့မရိွဟုအမ်ားအားျဖင့္နားလည္ထားၾကပါသည္။

ေျမေအာက္ေရ၏အေရာင္အဆင္းအနံအရသာ၊အရည္အေသြးသည္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဓါတ္ပစၥည္းအေရအတြက္ႏွင့္ပမာဏ၊အမိ်ဳးအစားႏွင့္ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္အပူခ်ိန္တုိ႔အေပၚတြင္မ်ားစြာတည္ပါသည္။ထိုေနာက္ျပင္ပဓါတ္ပစၥည္းမ်ားတိုး၀င္လာမွဳ့၊ွဓါတ္ျပဳ၊ေျပာင္းလြဲမွဳ့မ်ားျဖစ္လာေသာအခါအရည္အေသြး၊အနံအရသာ၊အေရာင္အဆင္း၊စသည္တုိ႔မွအစေျပာင္းလြဲလာပါသည္။ထိုအခါေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာသည္မလိုအပ္ေသာဓါတ္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္၊လည္းေကာင္း၊ေရာဂါပိုးမွြားတုိ႔ေၾကာင့္ေသာ္လည္ေကာင္းေျမေအာက္

ေရညစ္ညမ္းေစျပီးမသန္႔မစင္ျဖစ္ေစပါသည္။

စက္ေရတြင္းတစ္တြင္းမွေရႏွင့္အျခားစက္ေရတြင္းတစ္တြင္းမွေရ၊အရသာအရည္အေသြးမတူၾကေပ။(တစ္တြင္းႏွင့္တစ္တြင္းနီေနေသာ္လည္း)ေျမေအာက္ေရခိုေအာင္းေနေသာေျမလြွာ၏အတိမ္အနက္ႏွင့္ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာဂုဏ္သတၱိမ်ား၊ေျမေအာက္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနသည့္ဓါတ္ပစၥည္းစုစုေပါင္းပမာဏႏွင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား၊အဆိုပါဓါတ္မ်ားေပ်ာ္၀င္ေနေသာေျမေအာက္ေရတြင္ခိုေအာင္းေနသည့္အခ်ိန္ကာလ၊ေျမေအာက္ေရကိုျပန္လည္ျဖည့္တင္းေပးသည့္မိုးေရျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာတေလ်ာက္ရိွေျမသား၊ေက်ာက္သားတို႔၏ဓါတ္ဂုဏ္သတၱိမ်ား၊စသည့္အခ်က္မ်ားကစက္ေရတြင္းတစ္တြင္းျခင္း၏ေရအေရအေသြးကိုအဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။

ေျမေအာက္ေရကိုေသာက္သံုးေရအျဖစ္အသံုးျပဳေနသူမ်ားသည္မိမိတုိ႔အိမ္ရိွစက္ေရတြင္းမွထြက္ေသာေရ၏အေထြေထြဂုဏ္သတၱိ၊ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာဂုဏ္သတၱိမ်ားႏွင့္ဓါတ္ေပ်ာ္၀င္မွဳ့မ်ားကုိကမာၻက်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO / World Health Organization) ကသတ္မွတ္ထားေသာ ေသာက္သံုး ေရအရည္အေသြးအဆင့္အတန္း၊ (Drinking Water Quality Standard) တန္းႏွင့္ခ်ိန္ထိုး၍အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိထားသင့္ပါသည္။

ေရေကာင္းေရသန္႔ဆိုသည္မွာ။ ။

(၁) အေရာင္အဆင္းအနယ္အႏွစ္အနံအရသာတို႔ကိုျဖစ္ေစေသာရုပ္၀တၱဳမ်ားကင္းစင္ေစျခင္း။ 

(၂) လူတို႔၏စိတ္ေရာကိုယ္ပါက်န္းမာမွဳ့ကိုထိခိုက္ေစေသာဓာတ္ပစၥည္းမ်ားကင္းစင္ေစျခင္း။ 

(၃) လူတို႔အားေရာဂါရေစေသာပိုးမြွားမ်ားကင္းစင္ေစျခင္း။ စသည့္အရည္အခ်င္းသံုးရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာေရကို ေရေကာင္းေရသန့္ ဟုေခၚပါသည္။

ေရသည္ကမၻာေလာကသားအားလံုးအတြက္မရိွမျဖစ္အေျခခံအလိုအပ္ဆံုးေသာအရာျဖစ္ပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ေျမေအာက္ေရကိုအဆိပ္အေတာက္၊ေရာဂါပိုးပြားမ်ားေပ်ာ္၀င္ညစ္ညမ္းမွဳ့မရိွေအာင္၊ေရငံတိုး၀င္ျခင္းမရိွေအာင္၊စဥ္ဆက္မျပတ္ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ထိမ္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ေျမေပၚေျမေအာက္ေရအရင္းအျမစ္မွာသဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္တည္ေနေသာအရာမ်ားျဖစ္ေပသည္။သို႔မွသာလူသားအားလံုးအတြက္အလိုအပ္ဆံုးေသာေသာက္သံုးေရကိုအျမဲရယူသံုးစဲြႏွိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

Myint Thein (Groundwater & Wells Consultant @ Author)

Dated on March 31, 2019ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာထဲသို႔ေရငန္တိုး၀င္ျခင္းႏွင့္မဟာရန္ကုန္ - အပိုင္း ၂

ေရငန္ (Salt water)၊ လူ၊က်ြဲနြား၊တရိစာၦန္တို႔ မေသာက္သံုးႏွိင္ေသာေရ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွ့ေျပးစမ္းသပ္နည္းမွာ ထိုေရကိုလွ်ာျဖင့္ အနဲငယ္တို႔ၾကည့္ပါက လက္ဖခံႏ်ိင္ေလာက္သည့္ ငံေသာအရသာကို ရေပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ပင္လယ္ေရ၊ ဆားငန္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ေနေသာဓါတ္ဆားပမာဏသည္ လူသတၱ၀ါတို႔၏  ေသြးထဲတြင္ရိွသည့္ ဓါတ္ဆားပမာဏ ထ...
https:https://www.myanmarwaterportal.com/news/1257-ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာထဲသို႔ေရငန္တိုး၀င္ျခင္းႏွင့္မဟာရန္ကုန္-အပိုင္း-၂.html

ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာထဲသို႔ေရငန္တိုး၀င္ျခင္းႏွင့္မဟာရန္ကုန္ - အပိုင္း ၁

စကားဦး။ ရန္ကုန္ျမိ့ဳတြ င္လြတ္လပ္ေရး မရမွီေခတ္ကာလကစ၍ ေျမေအာက္ေ ရကိုသံုးစြဲလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိျဖစ္ပါ သည္။ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ မဟာရန္ကုန္၊ တိုးခ်ဲ႔ျမိ့ဳသစ္မ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရကို ရာ ႏႈွန္းျပည့္နီး ပါး မွီခိုအားထား ေနရပါသည္။ ဆက္လက္၍ လည္းသံုးစြဲ ေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ပင္လယ္ႏွင္ ့...
https:https://www.myanmarwaterportal.com/news/1227-ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာထဲသို႔ေရငန္တိုး၀င္ျခင္းႏွင့္မဟာရန္ကုန္အပိုင္း၁.html
အမႈိက္ကေရႊျဖစ္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ
News Snapshots: Industry & Economic Development in...
 

Comments

Comments are not available for users without an account. Please login first to view these comments.

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal