စကားဦး။ ရန္ကုန္ျမိ့ဳတြ င္လြတ္လပ္ေရး မရမွီေခတ္ကာလကစ၍ ေျမေအာက္ေ ရကိုသံုးစြဲလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိျဖစ္ပါ

သည္။ ယေန႔ေခတ္ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ မဟာရန္ကုန္၊ တိုးခ်ဲ႔ျမိ့ဳသစ္မ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရကို ရာ ႏႈွန္းျပည့္နီး

ပါး မွီခိုအားထား ေနရပါသည္။ ဆက္လက္၍ လည္းသံုးစြဲ ေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း ပင္လယ္ႏွင္ ့နီးေသာ၊ ပင္လယ္ေရငံ အတက္အက် ရိွသည့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာျမိ့ဳရြာေဒသရိွ ေျမေအာက္ ေရကိုေသာက္သံုးေရ၊ စက္ရုံအလုပ္ရုံသံုးေရ အျဖစ္မွီခို အားထားေနၾကသူမ်ား၊ သံုးစြဲသူမ်ား၊ (အထူးသျဖင္ ့မဟာရန္ကုန္ နယ္နမိတ္အတြင္း၊ လိွဳင္ျမစ္၊ ပန္းလိွဳင္ျမစ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္္း၊ ပဲခူးျမစ္ ႏွင့္ရန္ကုန္ျမစ္၀တို႔ အနီးတ၀ိုက္၊ ရိွျမိ့ဳနယ္မ်ား

ျဖစ္ေသာလိွဳင္သာယာ၊ ေရြျပည္သာ၊ အင္းစိန္၊ လွိဳင္ျမိ့ဴနယ္၊ အလံု၊ ၾကည္ျမင္တိုင္္တဖက္ကမ္း၊ (ယခုျမိ့ဳသစ္ တည္မည္ေနရာ) ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကျပီး ေျမေအာက္ေရကို အသံုးျပဳေနေသာ ျပည္သူမ်ား) အသိပညာ ဗဟုသုတ ႏွင့္ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ နိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရရိွေစရန္ႏွင့္ ၾကိဳတင္ သိထားသင့္ သည္မ်ား ကိုုသိရိွလာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ယေန႔ကာလတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္၏ စီစဥ္၊ဦးေဆာင္ျပီး ျမိ့ဳသစ္တည္ေဆာက္ေရေကာ္မတီ တခုဖြဲ႔စီးျပီးေနပါသည္။ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမွာ အထိကအေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည့္ ေသာက္သံုးေရ လံုလံုေလာက္ေလာက္ႏွစ္ရည္လမ်ား ရရိွႏိုင္မည့္ေနရာျဖစ္မျဖစ္၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ စြန္႔ျပစ္ ေရဆိုးမ်ား ေရာေနာကာ လူႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစမည့္ ေရာပါပိုးမ်ား ေပါက္ပြားေနေသာ ေရဆိုးေရညစ္မ်ား ျဖစ္တည္မေနေစျခင္း စသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ကနဦး၊ တတ္သိနားလည္သည့္ပညာရွင္မ်ား၊ က်ြမ္းးက်င္သူမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ ေလ့လာတြက္ခ်က္သင့္ပါသည္။ ထိုရပ္၀န္းသည္ ေျမနွိမ့္လြင္ျပင္၊ ဒီေရအတက္အက် ရိွသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းရိုးမ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္ရိွေနပါသည္။ ေျမေအာက္ေရသည္နဂို မူလျဖစ္တည္စဥ္ကထဲက၊ ေရငန္အျဖစ္၊ ျဖစ္တည္ေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္၊ လိွုင္သာယာတခု ထပ္မျဖစ္ဘို႔ အေရးၾကီးပါသည္။ တည္ေဆာင္ရန္(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တြင္စတင္ေနပါျပီ။(အဆိုပါျမိ့ဳသစ္အတြက္ေသာက္သံုးေရကိုတိုးျမစ္မွ သြယ္ယူမည္အစီအစဥ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဆိုးျမစ္ ေရ၏ ေရအရည္အေသြးကို ရာသီအလိုက္ သိရိွ၊ မွတ္တမ္းထား ရိွရန္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ပါသည္။)

ေျမေအာက္ေရ၊၊သည္ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္ ေအာက္တြင္ ေျမလွြြာ (သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္၊ သဲဆန္ေသာေျမ)

(Sand, Gravel, Sandy soil) စသည္တို႔အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္လြွာၾကား (Fractures / Rocks)မ်ားအတြင္း၌ ေသာ္လည္ေကာင္း၊ စိမ့္၀င္ခိုေအာင္း ေနေသာေရျဖစ္ပါသည္။ ေျမေအာက္ ေရေအာင္းလြာသည္ ေနရာေဒသ ၏ေျမ မ်က္ႏွာသြင္ျပင္ (Topography) ၊ပထ၀ီအေနအထား (Geography)၊

ဘူမိေဗဒ (Geology)၊ ဇလဘူမိေဗဒ(Hydrogeology) အေနအထားအလိုက္ အတိမ္အနက္၊ အရြယ္အစား

ပမာဏ၊ ေရေအာင္းလြာ အမ်ိဳးအစားမ်ား မတူၾကပါ။ ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာ၊ ပင္လယ္ေရငံအတက္အက် ရိွသည့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ နီးေသာျမိ့ဳရြာ ေဒသရိွ ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာသည္ တိမ္ေသာ၊ ပိတ္ေလွာင္မထားေသာ ေရေအာင္းလြာ (Shallow / Unconfined Aquifer) မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ေျမေအာက္ ေရေအာင္းလြာ၏ ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္လည္း တိမ္ေသာေျမေအာက္ေရ မ်က္ႏွွာျပင္ (Shallow Groundwater Table) မ်ားျဖစ္ပါသည္။ (အထူးသျဖင္ ့မဟာရန္ကုန္နယ္နမိတ္အတြင္း၊ လိွဳင္ျမစ္၊ ပန္းလိွဳင္ျမစ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္္း၊ ပဲခူးျမစ္မ်ား

ႏွင့္ ၾကည္ျမင္တိုင္ တဖက္ကမ္း ျမိ့ဳသစ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ား ႏွင့္ရန္ကုန္ျမစ္၀ အနီးတ၀ိုက္တို႔တြင္ အဆိုပါေရတိမ္၊တြင္းတိမ္၊ေရေအာင္းလြာ(Shallow Wells / shallow Aquifer) မ်ားကိုေတြရပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ေျမေအာက္ေရကိုလူအမ်ားအသံုးျပဳၾကရသနည္း။ေျမေအာက္ေရကို အသံုးျပဳရသည့္အေၾကာင္း

အရင္းမွာ သန္႔ရွင္းေသာေရကို ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား မွမရႏုိင္ေပ။ ေျမေအာက္တြင္ခို ေအာင္းေနေသာေရ၊ ေျမေအာက္ေရေအာင္းလြာ မွသာအမ်ားဆံုး ရရိွေပသည္။ ေျမေအာက္ေရသည္ လြယ္ကူစြာ ရရိွျခင္း၊ ကုန္က်

စ ရိတ္၊ ေစ်းသက္သာျခင္း၊ မိမိအလိုရိွေသာေနရာ (သို႔)အနီးဆံုးေနရာ၌ တြင္းတူးေဖၚ၍ လိုအပ္သလို ထုတ္ယူရရိွ နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻေပၚရိွ လူဦးေရသန္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္သည္ ေျမေအာက္္ေရ ကိုေသာက္သံုးေရအေနႏွင့္ မွီခိုျပီး ကမာၻ႔စား နပ္ရိပ္ကၡာ ထုတ္ လုပ္မွဳ့၏ (၄၀% ) သည္ ေျမေအာက္ေရျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေၾကာင္ ့ေျမေအာက္ေရ အစဥ္သန္႔စင္၊ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ မွဳ့သည္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူတို႔ မ်က္ေစ့ျဖင့္ မျမင္ေတြ႔ရေသာ၊ ေျမေအာက္တြင္ တည္ရိွေနသည့္ သန္႔စင္ေနေသာေရကို ပတ္၀န္းက်င္ ျပင္ပရိွ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ သတၱဳတြင္းမ်ား နွင့္ စိုက္ခင္းမ်ား မွေဘးထြက္စြန္႔ျပစ္ ပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္ မညစ္ႏြမ္းေစေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ေရးသားသူ - ဦးျမင့္သိန္း Principal Consultant (Freelance) Groundwater & Well Engineering Consultancy and Services