ေရ သယံဇာတ ထိန္းသိမ္းေရး

Article-Cover-Picture

Share this article:


​အက်ဥ္းခ်ဴပ္

အေရးပါးဆံုးေသာ ေရခ်ိဳသယံဇာတမ်ား မညစ္ညမ္းေစရန္နွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို တန္ဖိုးထားတတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဴရမည္ျဖစ္သည္။ လူသားဘ၀ ရွင္သန္ရပ္တည္နုိင္ေရး၊ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕အတြက္ တစ္နုိင္တစ္ပိုင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါသျဖင့္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါလွ်င္ ေရရွားပါးမႈျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ 

ေအာက္ပါ PDF file ကို ဖတ္ရႈပါရန္ 

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံျဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ နွစ္ပတ္လည္ Magazine၂၀၁၈ ခုနွစ္ မွ ထုတ္နုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ေရးသားသူ - ေဒါက္တာ၀င္းပပ 

Submitted by Myanmar Water Partnership


Share this article:

Dams help in socio-economic development
Japanese company offers new wastewater solution

Related Posts

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal