ေျမေအာက္ေရႏွင့္က်န္းမာေရး၊ (Groundwater & Health) အပိုင္း ၁

Groundwater and Health

​စကားဦး (Preface)။ ။ျမန္မာႏိွင္ငံတြင္ေျမေအာက္ေရကိုစက္ေရတြင္းမ်ား၊ လက္တူးတြင္းမ်ားက တဆင့္ထုတ္ယူသံုးစြဲေနၾကသည္မွာ လြတ္လပ္ေရးမရမွီေခတ္ကစ၍ ယေန႔အထိပင္ျဖစ္သည္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္ေနာင္းပုိင္းကစ၍ ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ထုတ္ယူသံုးစြဲလာၾကသည္။ ေသာက္သံုးေရ၊စိုက္ပ်ိဳးေရ၊ စက္ရံုအလုပ္ရုံသံုးေရ၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးေရ၊ စသည္ျဖင့္က႑စံုမွ ထုတ္ယူေနၾကသည္။ ေျမေအာက္ေရ အရည္အေသြးမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳသည့္က႑အလိုက္ စံႏွန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ေျမေအာက္ေရကို အသံုးျပဳေနၾကသူမ်ားသည္ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ က်န္းမာေရးဆက္စပ္ေနမူ႔ကို ေသခ်ာဂဂဏဏ မသိၾကေပ။ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ က်န္းမာေရး(Groundwater & Health)၊ ပညာသုတ(Knowledge)၊ အသိ(awareness)နွင့္ သတိ(caution) ရိွေစလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ေရးသားပါသည္။

ေျမေအာက္ေရ (Groundwater)။  ။ကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္ေအာက္တြင္္ ေျမလႊာ (သဲ၊ေက်ာက္စရစ္)အတြင္း၌ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္လႊာၾကားမ်ား အတြင္း၌ေသာ္လည္ေကာင္း၊ စိမ့္၀င္ခိုေအာင္းေနေသာေရျဖစ္ပါသည္။ 

စက္ေရတြင္း(Water Well/Tube Well)။ ။စက္ေရတြင္းဆိုသည္မွာ ေျမလႊာကိုထိုးေဖါက္ႏွိင္သည့္စက္ အင္အား၊ တြင္းတူးပိုက္ တို႔ကိုအသံုးျပဳ၍ လူ၏စီမံခန္႔ခြဲမူ႔ျဖင့္ တြင္းေပါက္ေဖါက္၊ ေရေအာင္းလြာျဖစ္တည္ေနသည့္ အနက္ေပကိုအတည္ျပဳျပီး ေရထုတ္ယူမည့္ပိုက္ႏွင့္ ေရ၀င္ဇကာပိုက္တို႔ကို တြဲဆက္ျပီး၊ပိုက္ခ်ျခင္း၊တြင္းေရသန္႔ စဥ္ေအာင္ေဆးေၾကာျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေရတင္ စက္အင္အားျဖင့္ေျမေအာက္ေရကိုေျမေပၚသို႔စုတ္တင္ရယူရ ေသာတြင္းကို စက္ေရတြင္းဟုေခၚဆိုပါသည္။ ေရထုတ္ပိုက္ကို ပီဗီစီပိုက္ (သို႔)အစြန္းအထင္းခံ၊ သံေၾကးမတက္ ေသာသံမဏီပိုက္ကိုအသံုးျပဳၾကပါသည္။ (စက္ေရတြင္းအနက္ေပမွာ ေရေအာင္းလြာ၏ အတိမ္၊ အနက္ေပၚမူတည္၏။  အေျခခံအားျဖင့္ျမန္မာႏွိင္ငံတြင္ ဖ်မ္းမ်ွအနက္ေပ (၆၀)၀ွမ္း က်င္ေအာက္နက္ေသာ တြင္း(သို႔)ေရငင္ပံုး ျဖင့္ေရတင္ယူ၍မရေသာတြင္း၊ စက္အင္အားျဖင့္ ေရတင္ရေသာတြင္းျဖစ္ပါသည္္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႔ေသာ လူအမ်ားစုသည္ စက္တူးတြင္း (Tube well)ကို အ၀ီစီတြင္းဟု ယခုထိေခၚဆိုေနပါေသးသည္။ ၁၉၈၀ခုလြန္ႏွစ္မ်ား ကစ၍စက္ေရတြင္း ဟုေခၚဆိုရန္ ထိုစဥ္ကဖြဲ႔စည္းထား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရရိွေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။)

ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမူ (Groundwater Use)။ ။ ျမန္မာႏွိင္ငံတြင္ နွစ္စဥ္္သံုးစဲြႏိုင္ေသာ ေျမေအာက္ေရ ကုဗကီ လိုမီတာေပါင္း(၄၉၅)ရိွပါသည္။ ေျမေအာက္ေရ၏(၁၀%)ကို ေသာက္သံုးေရ အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရနွင့္ စက္မူ႔လုပ္ငန္းသံုးအတြက္ (၆)ရာခိုင္ႏႈန္း အသံုးျပဳသည္။ ယေန႔အခါ ေျမေအာက္ေရသံုးစြဲမူ႔သည္ တေန႔ထက္တေန႕ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ (၁၉၅၂)ခုႏွစ္မွသည္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္အထိ၊ ဌာနဆိုင္ရာစာရင္းဇယားမ်ားအရ၊ ျမိ့ဳ၊ရြာေက်းလက္အသီးသီးက ေျမေအာက္ေရကို ေသာက္သံုးေရအျဖင့္ အသံုးျပဳေနၾကသည့္ လူဦးေရမွာ(၄၉.၁၀%)ရိွေနသည္။ ေသာက္သံုးေရကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ယူသံုးစြဲသည္လူဦးေရကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္စားပါက(၆၀%)ေက်ာ္ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူခန္႔မွန္းပါသည္။ စက္မူ႔လုပ္ငန္းသံုးရာခိုင္ႏႈန္း မည္မ်ွရိွသည္ကို မွတ္တမ္းမရိွသျဖင့္ ခန္႔မွန္းရခက္ေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ေျမေအာက္ေရထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္းကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒထိန္းခ်ဳပ္ မရိွေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေျမေအာက္ေရကို အသံုးျပဳသည့္ အဓိိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ ေျမေအာက္ေရသည္လြယ္ကူစြာရရိွျခင္း၊ ကုန္က်စရိတ္၊ ေစ်းသက္သာျခင္း၊ မိမိအလိုရိွေသာေနရာ(သို႔)အနီးဆံုးေနရာ၌ တြင္းတူးေဖၚ၍ လိုအပ္သလို ထုတ္ယူရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေရႏွင့္က်န္းမာေရး(Water & Health)။ ။လူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ေရ (ေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရ) သည္

အဓိက၊ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ လူ႔ခႏၱာကိုယ္သည္ ေရဓါတ္အမ်ားဆံုးႏွင့္ဖြဲ႔စီးထား၏။ (၇၀)ရာခိုင္းႏႈန္း သည္ေရျဖစ္သည္။ ေရ၏အာနိသင္သည္ ခႏၱာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို မွ်တေစသည္။ ေသြးလည္ပတ္မူ႔ကိုေကာင္းေစ၏။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေ၀ထားေသာေသာက္သံုးေရ အရည္အေသြး လမ္းညြန္စာအုပ္္ (စတုတၳအၾကိမ္-၂၀၁၇)တြင္ ေဖၚျပထားသည့္မွာ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားအဆိုအရ၊ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏(၇၁%)သည္ ေသာက္သံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေရကို အသံုးျပဳေနၾကေသာ္လည္း လူဦးေရႏွစ္သန္းေက်ာ္သည္ အိမ္သာစြန္႔ျပစ္ ေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ညစ္ညမ္းေနေသာ၊ ေရာဂါပိုးပြားမ်ားေပ်ာ္၀င္ေနသည္႔ေရကို ေသာက္သံုးေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္လူႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္သည္ ေရေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးေနၾကသည္။ ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(ယူနီဆက္)၏ (၂၀၁၁)ေလ့လာခ်က္မွတ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ(၇၁%)သည္ ေသာက္သံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေျမေပၚေရ၊ ေျမေအာက္ေရမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကသည္ ဟုမွတ္တမ္းရိွပါသည္။ ေရာဂါပိုးမြားမ်ားေပ်ာ္၀င္ေသာ၊ ညစ္ညမ္းေနေသာေရကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္အူေရာင္ငန္း ဖ်ားေရာဂါ၊ ၀မ္းကိုက္၊ ၀မ္းပ်က္၊ ၀မ္းေလ်ာေရာဂါ၊ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ အေက်ာေသေရာဂါ၊ နွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ကိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။ သကၠရာစ္(၂၀၂၅)တြင္ ကမာၻ႔လူဦးေရ တစ္၀က္ခန္႔သည္ သန္႔စင္ေသာေသာက္သံုးေရရရိွေရး အခက္အခဲမ်ုားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔မည္ဟုဆိုထားသည္။ အဆိုပါဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္း အခ်က္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေရအရည္အေသြးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား (Basic parameters of water quality)။ ။

(၁) ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဂုဏ္သတၱိ၊(Physical properties)

(၂) ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာဂုဏ္သတၱိ (Chemical properties)ႏွင့္

(၃) (ပိုးမြား)အဏုဇီ၀ဆိုင္ရာဂုဏ္သတၱိ (Biological properties)တို႔ျဖစ္သည္။

(၁)ႏွင့္(၂)တြင္သတၱဳဓါတ္စဥ္မ်ား၊ ဓါတုဓါတ္ေပါင္းမ်ား၊ အေရာင္အဆင္းအနံအရသာ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစ ေသာဓါတ္ပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္။ ထိုဓါတ္မ်ား၊ မည္ေရြ႔မည္မ်ွပါ၀င္သည္ကို စမ္းသပ္ရပါမည္။ (၃)တြင္ကိုလီဖြန္ဘက္တီရီးယား(Coliform bacteria) အီကိုလီ(E. coli) ကာလ၀မ္းေရာဂါပိုးမြားမ်ား (cholera-causing Vibriocholerae) ကပ္ပါးေကာင္းမ်ား (protozoan parasites)က်င္ၾကီး၊ မစင္မ်ားေပ်ာ္၀င္မူ႔ရိွမရိွကို၊ ကိုလီဖြန္ဘက္တီရီးယားကို စမ္းသပ္ရသည္။ 

ေျမေအာက္ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ ေနႏိုင္သည့္ဓါတ္ပစၥည္းမ်ား (Chemical properties dissolved in groundwater)။ ။ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ (General Properties) ၊ဓါတုေဗဒဆိုင္ရာ (Chemical Properties) ဂုဏ္သတၱိမ်ားမွာ- ပံုပန္းသ႑န္ (appearance) အေရာင္(Color)၊ အနံအရသာ (odor /Smell) ေရေနာက္ၾကိမွဳ့၊ ေရၾကည္လင္မႈ (Turbidity)၊ ဓါတုပစၥည္း စုစုေပါင္းေပ်ာ္၀င္မႈပမာဏ (Total Dissolved Solid)၊ လ်ွပ္စစ္စီးကိန္းသတၱိ (Electrical Conductivity/EC)၊ ပီအိပ္(ခ်္္)(pH)၊ေရေစးျခင္း၊ႏွင့္ေပ်ာ္၀င္ေနႏွိင္သည့္ဓါတ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဆိုိဒီယံ (Na+)၊ ပိုတက္စီယံ(K+)၊ ကယ္စီယံ(Ca++)၊ မဂၢနီစီယံ(Mg++)၊ သံဓါတ္(Fe++)၊ ကာဘြန္နိတ္(CO3=)၊ဘိုင္ကာ ဘြန္နိတ္(HCO3-) ၊ကလိုရုိက္(CL-)၊ ဆာလ္ဖိတ္(SO4--)၊ ခဲ(Pb)၊ သြတ္(Zn)၊ ေၾကးနီ(Cu)၊ အာစင္နစ္ (As)၊ အာမိုးနီးယား၊ နိက္ဒရိုက္၊ ဖလူလိုရိုက္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ (ကလိုရုိက္(သို႔)ဆလ္ဖိုက္(သို႔) ကာဘြန္နစ္(သို႔)သံုးမ်ိဳးစလံုးသည္ ဓါတ္ေပါင္းအေနႏွင့္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရိွရပါသည္)။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

(Groundwater for all: Healthy use; No Race, No Religious)
Author: Myint thein
Date: 25th Jan 2019A different view on the Royal Lake – uncovering th...
The Gyo Phyu Pipeline and his companions - A Renov...
 

Comments

Comments are not available for users without an account. Please login first to view these comments.

Providing you the latest news, insights, opportunities and events from the Myanmar water sector.

Myanmar Water Journal